Průběh kurzu

Přihlášení do kurzu

Přihlašování probíhá vždy na začátku semestru a je ukončeno zpravidla první až druhý týden po začátku semestru. Přihlašování probíhá elektronicky na těchto www stránkách, kdy si student zvolí kurz, o který má zájem a dále zadá své kontaktní údaje.

Před zahájením semestru jsou všichni zájemci osloveni e-mailem a je jim sdělen termín konání organizační schůzky. Účast na této schůzce je nutná, neboť na ní probíhá rozdělení studentů do skupin a sestavení rozvrhu.

Průběh kurzu

Teoretickou část probírané látky studenti zpracovávají doma formou samostudia. Na jednotlivých cvičeních, která probíhají vždy 1x týdně (vždy 2.5 – 3hodiny) v laboratoři, není prostor na probírání celé teorie „od začátku“, ale pouze na zodpovězení dotazů k problémům, na které studenti narazili při samostudiu. Maximální důraz a časová dotace je tak kladena na praktické odzkoušení probírané problematiky na reálném hardwaru. V průběhu semestru jsou také v laboratoři rezervovány hodiny pro samostatnou práci studentů v rozsahu 2x3hodiny týdně a dále si instruktor domlouvá se studenty individuálně konzultační hodiny. Součástí každého cvičení resp. každé probírané kapitoly je také teoretický test, který student skládá elektronickou formou.

Studijní materiály

Studijní materiály jsou výhradně v anglickém jazyce a je proto nutné, aby zájemce o kurz zvládal číst technickou angličtinu. Pro kurzy základní úrovně jsou studijní materiály v elektronické podobě a texty jednotlivých kapitol jsou doplněny o obrázky a animace. Ke kurzům pokročilé úrovně CCNP jsou k dispozici studijní materiály v tištěné podobě, které se studentům zapůjčují vždy na celou dobu trvání kurzu.

Ukončení kurzu a osvědčení

Prerekvizitou k vykonání final testu (závěrečný test) je nutné, aby měl student splněny všechny testy z jednotlivých kapitol. Final test je teoretický test, který student skládá, stejně jako jednotlivé testy ke kapitolám, v elektronické podobě.   Dále student skládá praktickou zkoušku přímo v laboratoři a u kurzů CCNA je ještě ústní přezkoušení.

Výstupem úspešného absolvování semestru je, kromě nabytých znalostí, také osvědčení o absolvování kurzu – „Certificate of Course Completion„, které dokladuje, že student úspěšně absolvoval daný semestr na Cisco akademii. Spolu se stručnou charakteristikou kurzu je na tomto osvědčení také název akademie, jméno a podpis instruktora kurzu. Pochopitelně, toto osvědčení hraje nezanedbatelnou roli při přijímacím pohovoru.

Průmyslová certifikace

Jednotlivým kurzům Cisco Academy programu odpovídají také tzv. „průmyslové certifikace“. Průmyslová certifikace je celosvětově uznávaná certifikace a vypovídá o odbornosti svého držitele v oblasti sítí. Držitel takovéto certifikace získává přímo svoje CISCO ID, pod kterým je možné kdykoliv ověřit platnost certifikace nebo také stav certifikací ostatních. Studium v Cisco Academy je proto také možno vidět jako jedinečnou příležitost k získání potřebných znalostí pro průmyslovou certifikaci. Průmyslovou certifikaci pro Cisco provádí firma PearsonVUE prostřednictvím svých parnterů – v Ostravě je to např. firma Autocont v Mariánských Horách.

Prvním dvěma semestrům CCNA odpovídá průmyslová certifikace CCENT, všem čtyřem semestrům pak kompletní certifikace CCNA. Průmyslový certifikát CCNA lze tak složit vykonáním dvou zkoušek obsahově shodných s kurzy CCNA1,2 a CCNA3,4 nebo vykonáním jedné zkoušky – kurzy CCNA1-4.

U kurzů CCNP je potřeba absolvovat tři zkoušky, které obsahově odpovídají každému ze tří kurzů CCNP – ROUTE, SWITCH a TSHOOT.

Kurzu CCNA Security odpovídá jedna zkouška pro získání certifikace CCNA Security.