O CNA

Historie a současnost programu CNAP a pozice VŠB-TUO v něm

V květnu 2000 vznikla při FEI VŠB-TUO z iniciativy členů katedry informatiky a Centra Výpočetní Techniky Regionální akademie programu Cisco Networking Academy Program (CNAP) s cílem podpořit praktickou část vzdělávání studentů v oblasti síťových technologií. Program CNAP je celosvětovým vzdělávacím programem zaměřeným na výuku odborníků pro oblast počítačových sítí, jichž je v současné době jak v celosvětovém měřítku, tak v České republice naprostý nedostatek. Očekává se, že tento trend se bude v blízké i vzdálenější budoucnosti nadále prohlubovat. Z iniciativy firmy Cisco Systems, jejíž technologie tvoří již delší dobu špičku v oblasti prvků počítačových sítí, vznikl v roce 1997 program CNAP, jehož cílem je podporovat vzdělávání síťových odborníků na akademické půdě. Spojení programu s firmou Cisco Systems je garancí neustálé aktuálnosti učebních osnov a jejich pružného přizpůsobování potřebám praxe. Praktické zaměření programu CNAP však v žádném případě není na úkor výuky teoretické stránky počítačových sítí, jejíž zvládnutí absolventy je rovněž požadováno.

Začlenění naší školy do tohoto mezinárodního programu sledovalo několik cílů. Prvním z nich bylo získání podpory pro vybudování laboratoře pro praktickou výuku počítačových sítí. Bez specializované laboratoře nemohla být praktická stránka výuky síťových odborníků příliš rozvíjena. Mezi další cíle patří použití laboratoře programu CNAP pro tyto účely:

  • poskytování kursů CNAP prezenčním i distančním studentům VŠB
  • praktická výuka ve cvičeních předmětů Počítačové sítě (POS), Technologie počítačových sítí (TPS) a Směrované a přepínané sítě (SPS)
  • samostatná práce diplomantů, jejichž práce jsou zaměřeny na oblast počítačových sítí
  • vědeckovýzkumná činnost pracovníků školy
  • školení instruktorů ostatních akademií

Jako primární vidíme využití laboratoře pro výuku programu CNAP pro studenty naší školy. Programu se mohou účastnit jak studenti, kteří doposud nemají zkušenosti v oblasti počítačových sítí, tak studenti specializací, kteří již získali teoretické znalosti a chtějí své znalosti obohatit o praktické zkušenosti, jejichž získání není možné v rámci omezeného rozsahu cvičení obvyklých vysokoškolských předmětů.

Konkrétním přínosem pro studenty, kteří se rozhodnou program CNAP absolvovat, budou nejen nabyté znalosti a dovednosti, ale rovněž uznávaný certifikát Cisco Certified Networking Associate (CCNA), který mohou po složení příslušných zkoušek obdržet. Vlastnictví tohoto certifikátu výrazně zvýší šance našich studentů na tuzemském i celosvětovém trhu práce.

Forma studia programu CNAP odpovídá současným trendům multimediálního distančního vzdělávání, kdy studijní materiály jsou poskytovány prostřednictvím Internetu a jsou neustále aktualizovány. Na samostudium teorie navazují konzultace s instruktory a zejména praktická práce v laboratořích. K pečlivému studiu výukových materiálů jsou studenti stimulováni systémem ověřovacích testů, které se v online podobě s použitím WWW skládají po jednotlivých kapitolách.

Skutečnost, že výukové materiály jsou k dispozici v angličtině, motivuje studenty ke studiu technické angličtiny a příslušné terminologie, která je nezbytným předpokladem jejich uplatnění v praxi a dalšího odborného růstu.

Ke kurzům základní úrovně – CCNA (Cisco Certified Network Associate) se v roce 2004 přidaly kurzy úrovně pokročilé – CCNP (Cisco Certified Network Professional). V květnu téhož roku byly úspěšně dokončeny přípravy na poskytování kompletního programu CCNP na Cisco akademii VŠB-TUO. Přípravné práce, které trvaly přibližně jeden a půl roku, v sobě zahrnovaly jak postupné dovybavování laboratoře potřebným zařízením, tak nutné proškolení vybraných instruktorů v zahraničí, v celoevropském vzdělávacím centru v Birminghamu v Anglii. Tyto studijní pobyty se uskutečnily za finančního přispění ze strany naší university a především pak za podpory sdružení vysokých škol CESNET z.s.p.o., které se prostřednictvím grantů podílelo na hrazení převážné většiny nutných nákladů.

Dalším krokem bylo v roce 2009 získání oprávnění k výuce speciálního kurzu bezpečnosti – CCNA Security, který nahradil kurz Network Security 1 a 2, který naše akademie poskytovala od roku 2007 a dále, v roce 2011, speciální proškolení tří instruktorů v Maďarské Budapešti pro oprávnění školení CCNP instruktorů.

Nabízíme kurzy programu CCNA i CCNP pro pedagogy, studenty i zaměstnance naší školy, a také pro zájemce z řad studentů či pedagogů z ostatních vysokých či středních škol a případně po dohodě i zaměstnancům firem v regionu.